O firmie

 Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.: „Unowocześnienie i rozwój przedsiębiorstwa Tartak Kołodno poprzez zakup sortowni surowca okrągłego tartacznego wraz z węzłem korowania”

 Umowa nr: UDA-RPPD.01.05.00-20-0143/17-00 z dnia 28.03.2018

 
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa TARTAK KOŁODNO SIENKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA poprzez unowocześnienie i rozbudowę parku maszynowego wnioskodawcy. Spółka TARTAK KOŁODNO dzięki zwiększeniu zdolności produkcyjnej, będzie mogła rozszerzyć bazę klientów oraz rynek zbytu, co skutkować będzie wzrostom przychodów. W ramach realizacji projektu zostanie zakupiona sortownia surowca okrągłego tartacznego wraz z węzłem korowania. Zakupiona linia umożliwi sortowanie dostarczonych kłód na odpowiednie długości oraz jednoczesne okorowanie. Specjalistyczne oprogramowanie całej linii umożliwi efektywną pracę.

Przedsięwzięcie o wartości brutto 1 104 144,00 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 538 080,00PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.: „Zakup maszyn i urządzeń do nowoczesnej linii do produkcji palet” nr WND- RPPD.01.05.00-20-0002/16.

Umowa nr: UDA-RPPD.01.05.00-20-0002/16-00 z dnia 13.06.2017 r

Projekt zakłada zakup maszyn i urządzeń do nowoczesnej linii do produkcji palet. Efektem realizacji projektu będzie podniesienie poziomu produkcyjnego firmy i tym samym stworzenie nowych miejsc pracy, wzrost liczby odbiorców, uzyskanie konkurencyjnej pozycji zarówno na rynku gminnym, regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, zwiększenie przychodów i wypromowanie dobrze prosperującej i przyszłościowej działalności, jaką jest produkcja wyrobów tartacznych. Celem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu. Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej spowoduje, że nadal będzie produkowany ten sam produkt, ale w większej ilości. Dzięki powyższej inwestycji zwiększy się wielkość produkcji przedsiębiorstwa, co pozwoli na poszerzenie grona odbiorców. Nowa linia produkcyjna będzie bardziej wydajna i pozwoli zmniejszyć ilość odpadów, co jest nie tylko rozwiązaniem ekologicznym, ale też zwiększy ilość produkowanych wyrobów.

Przedsięwzięcie o wartości brutto 2 805 602,94 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 600 000,00 PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

Tar­tak Ko­łod­no to przed­się­bior­stwo o po­nad 12 let­niej tra­dy­cji ist­nie­nia w bran­ży drzew­nej. Je­ste­śmy pro­fe­sjo­nal­nym pro­du­cen­tem drew­na bu­dow­la­ne­go, de­sek pod­ło­go­wych i ele­wa­cyj­nych, pa­let, palet ze znakiem EPAL oraz do­mów drew­nia­nych. Dzię­ki wy­kwa­li­fiko­wa­nej ka­drze, do­świad­cze­niu oraz za­awan­so­wa­nej tech­no­lo­gii da­li­śmy się po­znać jako rze­tel­ny pro­du­cent i part­ner rów­nież dla klien­tów in­dy­wi­du­al­nych. Na­sze pro­duk­ty sku­tecz­nie kon­ku­ru­ją ja­ko­ścią i ce­na­mi z pro­duk­ta­mi in­nych firm oraz zdo­by­wa­ją uzna­nie licz­nych klien­tów.

 


Na­szym ce­lem jest two­rze­nie pro­duk­tów je­dy­nych w swo­im ro­dza­ju. Sta­ra­jąc się speł­nić ocze­ki­wa­nia na­wet tych naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych klien­tów, wdra­ża­my sys­te­ma­tycz­nie do na­szej ofer­ty nowe pro­duk­ty i tech­no­lo­gie. Po­tra­fimy wy­do­być na­tu­ral­ne pięk­no z drew­na, eks­po­nu­jąc jed­no­cze­śnie jego na­tu­ral­ne za­le­ty.

Fir­ma ist­nie­je od 1998 r. i po­ło­żo­na jest na te­re­nie Pusz­czy Kny­szyń­skiej. Głów­ną ba­zą su­row­co­wą jest ma­te­riał po­zy­ski­wa­ny­oko­licz­nych la­sów. Dys­po­nu­je­my no­wo­cze­snym par­kiem ma­szy­no­wym, któ­ry dzię­ki nie­usta­ją­cym in­we­sty­cjom jest sys­te­ma­tycz­nie od­na­wia­ny i po­więk­sza­ny. Ak­tu­al­nie fir­ma prze­ra­bia po­nad 2500 m3 drew­na okrą­głe­go mie­sięcz­nie.

Na dzień dzi­siej­szy stan­dar­do­wo wy­ci­na­my ele­men­ty kon­struk­cyj­ne kom­plet­nych więźb da­cho­wych: bel­ki, kra­wę­dzia­ki, kan­tów­ki, ła­ty, kontr­ła­ty, de­ski, sza­lów­ki oraz de­skę pod­ło­go­wą we­dług wy­tycz­nych za­ma­wia­ją­ce­go.

Po­sia­da­my wan­nę do im­pre­gno­wa­nia drew­na me­to­dą za­nu­rze­nio­wą.

Pro­du­ku­je­my pa­le­ty spe­cjal­ne­go prze­zna­cze­nia, skrzy­nie, nadstawki paletowe i skrzy­nio­-pa­le­ty wy­ko­ny­wa­ne w do­wol­nych roz­mia­rach oraz kształ­tach na za­mó­wie­nie klien­ta. Od maja 2014 r. jesteśmy jednym producentem w woj. Podlaskim palet EPAL.
 
Fir­ma wy­ko­nu­je ele­men­ty do­mów drew­nia­nych, ca­ło­rocz­nych i let­ni­sko­wych we­dług po­wie­rzo­nych pro­jek­tów.

Wszyst­kie na­sze pro­duk­ty mo­gą być su­szo­ne oraz stru­ga­ne gdyż fir­ma po­sia­da su­szar­nie do drew­na przy­sto­so­wa­ne do ob­rób­ki IPPC.