Domy drewniane

Do­my drew­nia­ne są czę­ścią in­te­gral­ną na­szej ofer­ty pro­duk­to­wej. Pro­du­ku­je­my domy miesz­kal­ne ca­ło­rocz­ne, domy let­ni­sko­we, al­ta­ny ogro­do­we i sau­ny ze­wnętrz­ne, a tak­że bu­dyn­ki o in­nych za­sto­so­wa­niach, jak drew­nia­ne staj­nie, ho­te­le czy re­stau­ra­cje. Re­ali­zu­je­my in­dy­wi­du­al­ne kon­cep­cje klien­tów, a tak­że wła­sne pro­jek­ty ka­ta­lo­go­we­.