Palety, Palety EPAL

Pa­le­ty sto­so­wa­ne są jako sztyw­ne pod­ło­że, na którym moż­na ukła­dać drob­niej­sze opa­ko­wa­nia i trans­por­to­wać je w więk­szej ilo­ści. Za­pro­jek­to­wa­ne są tak, aby moż­na by­ło ła­two pod­no­sić je za po­mo­cą wóz­ków wi­dło­wych.
Na za­mó­wie­nie je­ste­śmy w sta­nie wy­ko­nać każ­dą ilość pa­let o do­wol­nych wy­mia­rach. Od Maja 2014r. jesteśmy producentem palet ze znakiem jakości EPAL.

 

Pa­le­ty, a tak­że wszyst­kie na­sze pro­duk­ty pod­da­je­my ob­rób­ce IP­P­C.