Postarzanie drewna

Po­sta­rza­nie drew­na jest naj­now­szą usłu­gą w na­szej ofer­cie. Dzię­ki za­sto­so­wa­niu no­wo­cze­snej, ma­szy­ny szczot­ku­ją­cej, je­ste­śmy w sta­nie nadać każ­de­mu pro­du­ko­wa­ne­mu przez nas ele­men­to­wi cha­rak­te­ry­stycz­ny szlif, na­da­ją­cy mu fak­tu­rę sta­re­go drew­na­.