Szalówka

Szalówka to ory­gi­nal­ny, trwa­ły i za­ra­zem ele­ganc­ki spo­sób na wy­koń­cze­nie domu. Jest to pro­sta i no­wo­cze­sna for­ma ma­te­ria­łu, któ­ra cie­szy się du­żą po­pu­lar­no­ścią w no­wym bu­dow­nic­twie. De­skę ta­ką wy­ko­nu­je­my z róż­nych ga­tun­ków drze­wa igla­ste­go tj, drew­na so­sno­we­go i świer­ko­we­go. W ofer­cie po­sia­da­my po­nad 15 róż­nych pro­fi­li­.