Zrębka tartaczna

Zręb­ka tar­tacz­na jest to zna­ko­mi­ty ma­te­riał do pro­duk­cji płyt me­blo­wych, a tak­że wy­daj­ny su­ro­wiec opa­ło­wy. Po­sia­da­my ją w sta­łej ofer­cie i po atrak­cyj­nych ce­nach.